Om Fjärrkontrollen

Värmekostnaden är ofta en stor utgift för fastighetsägaren och många funderar på hur de kan sänka denna kostnad och samtidigt ha ett fungerande värmesystem med god värmekomfort. Kanske har du försökt minska din värmekostnad genom energibesparande åtgärder och vill nu titta djupare på de alternativ som finns för själva uppvärmningen.

Det finns många alternativa tekniker för att värma upp ett hus, till de vanligaste hör fjärrvärme, värmepump och pelletpanna. För dig som fastighetsägare som funderar på åtgärder i ditt värmesystem är det intressant att veta vad dessa olika alternativ innebär och vad de kostar för just ditt hus.

För villor finns det ganska gott om generella kostnadsjämförelser för olika uppvärmningsalternativ, men dessa jämförelser tar sällan hänsyn till lokala förutsättningar såsom fjärrvärme- och elnätspriset i orten och husspecifika förutsättningar som energi- och effektbehov. Kalkylerna utgår med andra ord ofta från ett medelhus med medelförutsättningar, trots att de flesta hus inte är medelhus. För större hus som flerbostadshus är det överhuvudtaget svårt att hitta kostnadsjämförelser för olika uppvärmningsalternativ.

Med Fjärrkontrollen vill vi medverka till att åtgärda denna brist och ge en så rättvisande bild som möjligt av kostnaden för några olika uppvärmningsalternativ genom att ta hänsyn till lokala förutsättningar och låta användaren specificera sina förutsättningar. Med Fjärrkontrollen kan du beräkna uppvärmningskostnaden för fjärrvärme, bergvärme och pelletspanna i småhus och flerbostadshus med just dina förutsättningar.

Vilka har utvecklat Fjärrkontrollen?

Fjärrkontrollen är utvecklad av Profu (Projektinriktad forskning och Utveckling i Göteborg AB). Vi är ett oberoende konsult- och forskningsföretag som arbetar med energi-, avfalls- och miljöfrågor. Företaget bildades 1987 och har sina rötter i Chalmers Tekniska Högskola. Nu är vi ett tjugotal anställda på företaget, samtliga med högskoleexamen och i flera fall med forskarmeriter.

Titta gärna in på vår hemsida om du vill veta mer: www.profu.se

Du kan även kontakta oss per mail: fjarrkontrollen@profu.se

Hur tillförlitlig är Fjärrkontrollen?

Vi gör alltså anspråk på att ge en relativt rättvisande bild av värmekostnaden, men hur tillförlitlig är då Fjärrkontrollen? Generellt gäller att kostnadsberäkningen för olika uppvärmningsalternativ egentligen inte är så svår. Det svåra är att välja rätt förutsättningar för ett specifikt hus. Exempelvis beror prestanda och kostnad för en värmepump på hur det ser ut för det aktuella huset. För att minimera osäkerheterna använder vi två strategier:

  1. Vi utgår från lokala förutsättningar.
  2. Vi gör det möjligt för användaren specificerar sina egna förutsättningar.

Nedan ges en mer utförlig beskrivning av vad som menas med lokala förutsättningar och mer specifikt om osäkerheterna för respektive uppvärmningsalternativ.

Lokala förutsättningar
Vi beaktar lokala förutsättningar på två områden: det lokala klimatet och priserna hos det lokala energibolaget. Vad gäller klimatet utgår vi från medeltemperatur och temperaturvariationer på orten för att beräkna effektbehovet för huset. Ortens medeltemperatur är också utgångspunkten för beräkning av verkningsgraden för bergvärmepumpen.

De lokala priserna som beaktas är elnätspriset och fjärrvärmepriset. Det lokala elnätspriset är viktigt att ta hänsyn till för alternativet bergvärmepump eftersom elnätskostnaden blir högre med detta uppvärmningsalternativ. Man kanske kan tro att det exakta elnätspriset inte är så avgörande, men faktum är att elnätskostnaderna varierar väsentligt mellan de olika nätföretagen. Även fjärrvärmepriset varierar mellan de olika energiföretagen, både till struktur och nivå, varför det är viktigt att räkna med de fjärrvärmepriser som just du erbjuss.

Fjärrvärme
Förutsättningarna för fjärrvärmekostnaden är framtagna i samarbete med ditt lokala energiföretag vilket innebär att denna kostnad är kontrollerad för att vara så nära det verkliga utfallet som möjligt. Därtill är osäkerheterna för fjärrvärmekostnaden generellt relativt små. I många fall kan det räcka med att du anger husets värmebehov för ett normalkallt år för att Fjärrkontrollen ska kunna ge ett bra svar på vad fjärrvärme kostar för dig. I Fjärrkontrollen finns det även möjlighet att ange sitt eget effektbehov och sin värmeprofil över året som i vissa fall kan skärpa noggrannheten på resultaten ytterligare. För investeringskostnader i samband med fjärrvärme (fjärrvärmeväxlare i huset samt kostnad för att ansluta sig till fjärrvärmenätet) kan det finnas anledning att du kontaktar ditt lokala energibolag för att få mer uppgifter och stämma av det pris som ges i Fjärrkontrollen. Å andra sidan är kapitalkostnaden för fjärrvärme oftast relativt liten, vilket gör att osäkerheter i den posten inte ger någon större inverkan på den totala fjärrvärmekostnaden. Den största osäkerheten för fjärrvärmekostnaden är kanske framtida prishöjningar. I medeltal över landet har fjärrvärmepriset ökat 3-4 % per år sedan år 2000 men ökningen har mattats av något den senaste tiden. Har du funderingar på hur det kan bli på din ort, kontakta din fjärrvärmeleverantör.

Bergvärme
Om fjärrvärme är det alternativ som har minst osäkerhetsintervall är bergvärme sannolikt det med störst osäkerhetsintervall. Anledningen är att kostnader och prestanda till stor del beror på förutsättningarna i det aktuella huset. Exempelvis beror kostnaden för borrhålet, förutom på ditt hus energibehov, även på geologiska förutsättningar såsom avstånd till berg och typ av berg. Kanske ännu viktigare är vilken prestanda man kan förvänta sig av en värmepump med dina förutsättningar. Prestandan, eller närmare bestämt värmefaktorn, beror i stor utsträckning på hur mycket värmepumpen måste höja temperaturen, det vill säga temperaturskillnaden mellan borrhålet och ditt värmesystem. Borrhålets temperatur i Fjärrkontrollen beaktas genom ortens medeltemperatur. Vilken temperatur som behövs för ditt värmesystem är svårare att säga då det beror på många parametrar, såsom hur ditt värmesystem är uppbyggt, ditt effektbehov över året och hur mycket varmvatten du använder. I Fjärrkontrollen tar vi hänsyn till typ av värmesystem (radiatorer eller golvvärme) för att minska osäkerhetsintervallet, men för att få ännu bättre underlag rekommenderar vi att du kontaktar en lokal installatör som kan ge dig en offert med kostnad och förväntad prestanda. Uppgifterna från offerten kan du sedan lägga in i Fjärrkontrollen. Vi vill dock påpeka att inte ens en erfaren installatör med säkerhet kan avgöra vilken prestanda (dvs. värmefaktor eller även kallat COP) som värmepumpen får i slutändan, så här finns en osäkerhet som är svår att komma ifrån. En annan osäkerhet som är svår att komma ifrån är det varierande elpriset. Elpriset har varierat kraftigt de senaste åren, och det är svårt att förutsäga hur elpriset blir under värmepumpens livslängd. Inte sällan används det dagsaktuella elpriset när man beräknar kostnaden för värmepump, men det kan ge en felaktig bild av ekonomin eftersom elpriset kan gå både upp och ner under värmepumpens livslängd. I Fjärrkontrollen har vi därför valt att utgå från ett genomsnitt av de senaste årens elpriser. Men som sagt, osäkerheter i framtida elpriser kvarstår ändå. Ett sätt att hantera osäkerheter i värmefaktor och elpris är att göra så kallade känslighetsanalyser, det vill säga att variera värdet för elpris och värmefaktor och se hur lönsamheten för bergvärme ändras. En sådan känslighetsanalys kan göras i ”Detaljerad kostnadskalkyl” i Fjärrkontrollen.

Pellets
Även kostnaden för pelletspanna beror på förutsättningarna för ditt hus. Särskilt för större hus som flerbostadshus beror den totala investeringskostnaden på hur mycket insatser som behövs för ett fungerande system för bränslehanteringen. Även kostnaden för en fungerande skorsten varierar beroende på hur det ser ut idag i huset. Rådet är därför att du frågar en installatör om en offert. När du väl fått ett pris på en installerad och klar pelletspanna är osäkerheterna relativt små för kvarvarande parametrar som verkningsgrad och energipris. Verkningsgraden varierar inte, som i fallet värmepump, med husets förutsättningar och leverantören ska kunna ge en rimlig årsverkningsgrad för den panna som offereras. Vidare har pelletspriset historiskt sett legat betydligt mer stabilt än elpriset. Men framtiden är alltid oviss, varför det kan vara lämpligt att i Fjärrkontrollens detaljerade kostnadsanalys undersöka hur lönsamheten ändras om pelletspriset ökar till mer än förväntade nivåer.

Vill du veta mera…

Som nämnt ovan kan det finns anledning för dig att söka råd hos experter om du går i tankarna att göra investeringar i ditt värmesystem. Nedan finner du några vägar till mer information.

Fjärrvärme: Trollhättan Energi AB
För att få mer information om fjärrvärme, läs mer på www.trollhattanenergi.se
kanske mejla in frågor, vår adress är: kundservice@trollhattanenergi.se
eller ring oss på telefon: 020 - 89 90 00
Vi är här för dig.

Bergvärme
För att får mer information om bergvärme, kontakta en lokal installatör.

Pellets
Vill du veta mer om pellets, prata med Pelletsförbundet. Pelletsförbundet är en branschorganisation med medlemsföretag över hela landet. Organisationen samverkar för att utveckla pelletsbranschen och förstärka pelletsens roll i dagens och framtidens energilösningar. Bland medlemsföretagen finns Sveriges ledande producenter och leverantörer av träpellets och förbränningsutrustning som kaminer, pannor, brännare samt annan relevant kringutrustning. En stor del av medlemsföretagen erbjuder även konsument- och företagskunder installations- och servicearbeten. För mer information angående utrustning, återförsäljare och annat som rör pellets, besök Pelletsförbundets hemsida, www.pelletsforbundet.se eller ta kontakta dem direkt:
info@pelletsforbundet.se , 0510-285 30

Nuvarande värmesystem och energirådgivare
Innan man börjar byta eller uppgradera sitt värmesystem kan det vara lämpligt att förvissa sig om att den anläggning man har fungerar på bästa möjliga sätt så att man inte dömer ut något i förtid och därmed drar på sig onödiga kostnader. Ovan givna kontaktvägar kan vara användbara även i detta syfte. Vidare kan det finnas anledning att se över husets energibehov; kanske det finns enkla åtgärder som kan ge stora energibesparingar. Exempelvis kan snålspolande duschar och kranar spara mycket varmvatten och tilläggsisolering och åtgärdande av otäta dörrar och fönster kan minska värmebehovet betydligt. För frågor kring dessa och andra energieffektiviseringsåtgärder kan man få råd och tips från kommunens energirådgivare. Att först se över sitt värmebehov är klokt även om man redan med säkerhet vet att man vill byta uppvärmningsform, eftersom man normalt kan få en billigare lösning om man har lägre värme- och effektbehov.

Tillbaka